Disclaimer

E-mail DISCLAIMER Stichting Onderwijsgroep Markant-LeerSaam

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Stichting Onderwijsgroep Markant-LeerSaam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.  

 

WAARSCHUWING: Computervirussen kunnen worden overgedragen per e-mail. De ontvanger dient deze e-mail, en eventuele bijlagen, dan ook te controleren op de aanwezigheid van mogelijke virussen. Stichting Onderwijsgroep Markant-LeerSaam is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een virus dat via deze e-mail verzonden is. Er kan niet worden gegarandeerd dat het verzenden van deze e-mail volledig veilig of foutloos is, omdat informatie kan worden onderschept, beschadigd of verloren raken, vernietigd, te laat of onvolledig arriveren of mogelijk virussen bevatten. De afzender zal dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of gedeeltes die zijn weggelaten in de inhoud van dit bericht, welke mogelijk zijn ontstaan als gevolg van het verzenden van deze e-mail.

 

E-mail DISCLAIMER Stichting Onderwijsgroep Markant-LeerSaam
The contents of this message are intended only for the addressee and may contain confidential or personal information. If you have received this message inadvertently, please destroy it and inform the sender. It is not permitted to reproduce or distribute a message that is not intended for you. No rights can be derived from this message, including the attachments, unless agreed otherwise in writing. Stichting Onderwijsgroep Markant-LeerSaam does not accept any liability for damage and/or costs resulting from incomplete and/or incorrect information in e-mail messages.

WARNING: Computer viruses can be transmitted by email. The recipient should therefore check this e-mail and any attachments for the presence of possible viruses. Stichting Onderwijsgroep Markant-LeerSaam is not liable for any damage caused by a virus sent via this e-mail. Sending this email cannot be guaranteed to be completely secure or error-free as information may be intercepted, damaged or lost, destroyed, arrive late or incomplete or may contain viruses. The sender therefore accepts no liability for any errors or omissions in the contents of this message, which may have arisen as a result of the sending of this e-mail.
Cookie instellingen