Missie en Visie

Uitgangspunten en missie (uit Strategisch Beleidsplan 2020-2024)

Vanuit onze missie om het beste basisonderwijs aan te bieden aan de kinderen in Breda, betekent dit voor ons dat je als organisatie vooral naar jezelf kijkt waar je kunt verbeteren. Het beste onderwijs is onderwijs van goede kwaliteit. We streven niet alleen naar de hoogste cognitieve opbrengsten, want we hechten ook veel waarde aan het welbevinden van het kind. We creëren een veilige omgeving waarin het kind zich kan ontwikkelen tot een volwaardige burger in de Nederlandse maatschappij. Daarnaast is er aandacht voor kunst en cultuur én bewegen. We bereiden onze leerlingen niet alleen voor op de arbeidsmarkt van morgen, maar ook op het leven in de wereld van morgen met aandacht voor de omgeving en gemeenschapszin.

Plezier, veiligheid, en vertrouwen zijn nodig om tot leren en ontwikkelen te komen. In saamhorigheid werken, leren en leven ter voorbereiding op de toekomst van morgen. Dat geldt niet alleen voor de kinderen, dat geldt voor iedereen binnen Stichting Markant Onderwijs. We doen het samen, waarbij samen staat voor 'in betrokkenheid samen zijn, samen werken, samen leren en samen leven, waarbij het kind centraal staat'. Betrokkenheid heeft een directe relatie met je verantwoordelijk voelen voor je eigen leer- en ontwikkelproces en je daarop laten aanspreken.
Medewerkers zijn trots om te werken op een van onze scholen. Stichting Onderwijsgroep Markant-Leersaam is ook trots op hun medewerkers, die zich telkens verder ontwikkelen tot de best mogelijke onderwijsprofessionals.

Samen werken komt ook tot uitdrukking in het samenwerken met ouders en met anderen in de omgeving. Wij zoeken actief verbinding met onze omgeving vanuit wederzijdse, niet-vrijblijvende betrokkenheid. We stellen ons daarbij steeds de vraag 'wat kunnen wij samen doen om onze leerlingen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling?' Wij staan open voor ideeën van anderen en stimuleren alle betrokkenen rondom ons onderwijs om met ons mee te denken, te praten en te doen.
Stichting Onderwijsgroep Markant-Leersaam biedt aan de scholen ruimte voor innovatie. We bieden ouders en leerlingen een grote diversiteit aan schoolconcepten én heel specifieke innovaties. Wij spelen zichtbaar in op de uitdagingen van de grote ontwikkelingen in de samenleving. Dit vertalen wij samen met onze partners naar uitdagende nieuwe onderwijsvormen.

Samen leren doen wij in alle lagen in Stichting Onderwijsgroep Markant-Leersaam door kennis en ervaringen uit te wisselen en te delen, te leren met en van elkaar en door elkaars talenten en sterke punten te benutten. En door onze medewerkers in de gelegenheid te stellen leer- en werkervaring op te doen binnen de gehele organisatie. In en tussen onze scholen zijn medewerkers actief om te leren. Daar wordt het onderwijs ontwikkeld door en met de professionals. Onderwijsverbetering en -innovatie worden op allerlei terrein gestimuleerd en gefaciliteerd. Innovatieve schoolconcepten horen bij Stichting Onderwijsgroep Markant-Leersaam.

Samen leven komt tot uiting door het feit dat elke school van Stichting Onderwijsgroep Markant-Leersaam een herkenbare en aantrekkelijke positie in de wijk/dorp, in de stad Breda en de regio heeft. Voor kinderen en ouders is deze school een plek waar men graag is. Het welbevinden van onze leerlingen staat voorop in ons denken en handelen. De school neemt een belangrijke plaats in in het leven van kinderen. Het onderwijs op onze scholen draagt bij aan de ontwikkeling tot volwassenheid van al onze kinderen. De school en de leerkracht doen ertoe.

Wij willen de kinderen leren om te zorgen voor elkaar en voor de wereld om hen heen. Dus verbinden wij ze met de wereld om ons heen en richten wij onze blik naar buiten. We halen de maatschappij naar binnen door aan te sluiten op actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
Cookie instellingen