GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

MR
Elke school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De belangrijkste taak van de Medezeggenschapsraad is om, samen met de directie, nieuw beleid en nieuwe afspraken in de school, met elkaar te bespreken.
Over een aantal zaken moet de Medezeggenschapsraad advies uitbrengen of instemmen voordat de school ze gaat uitvoeren. De Medezeggenschapsraad heeft dus niet alleen de taak om mee te praten en adviezen te geven maar ook de verantwoordelijkheid om mee te beslissen over belangrijke zaken die de school aangaan. Op de websites van de afzonderlijke scholen vindt u informatie over de Medezeggenschapsraden.
 
GMR
De Medezeggenschapsraad bespreekt zaken die de eigen school aangaan. Als het echter gaat om bestuursbeleid of bestuursafspraken die voor al onze scholen gelden, dan worden zaken voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bespreekt met Het College van Bestuur nieuw beleid of afspraken die voor alle scholen van Markant Onderwijs gelden.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad heeft een grote verantwoordelijkheid om te adviseren en mee te beslissen over belangrijke zaken die al onze scholen aangaan. Deze GMR wordt gevormd door ouders en personeelsleden die in de Medezeggenschapsraden van de scholen zitting hebben. Van elke school heeft één ouder en één personeelslid zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

De werkwijze van de GMR is vastgelegd in een activiteitenplan. Voor dit plan KLIK HIER!

Wilt u het jaarverslag inzien? KlIK HIER!

 
 
Voor contact met de GMR kunt u mailen met de secretaresse, Mieke Groen.
Cookie instellingen